Solicitare informații

– Începând cu data de 19.10.2020 se primesc cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece 2020-2021:

Informatii privind ajutorul pentru încălzirea locuintei

– Acordare tichete sociale, pe suport electronic, pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile OUG. Nr. 133/2020:

ANUNȚ suport educational

Cerere-declaratie prescolari

Cerere-declaratie invatamant primar

Cerere-declaratie invatamant gimnazial

– ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE  SOLICITĂ INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR. 544/2001:

Metodologie acordare ajutor financiar pentru bona

Formulare pentru solicitare de informatii de interes public…

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE CU OCAZIA SĂRBATORILOR DE PAȘTE ȘI CRĂCIUN

 • copie acte identitate soț , soție;
 • copie certificat căsătorie;
 • copie certificat naştere copii;
 • copie hotărâre de divorț și de încredințare a minorilor spre creștere și educare;
 • acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • adeverinţă de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Gorj;
 • acte privind veniturile realizate (cupon pensie, somaj, adeverinta cu salariul net, etc);
 • certificat de atestare fiscală eliberat de Directia de Venituri Targu Jiu;
 • adeverință eliberată de A.J.O.F.M. Gorj din care să rezulte că persoanele apte de muncă și care nu realizează venituri salariale se află în evidența acestei instituții în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat în mod nejustificat un loc de muncă;

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE  INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

 • acte de identitate ale părinţilor (original şi copie);
 • certificatul de naştere al copilului (original şi copie );
 • certificatul de căsătorie (original şi copie );
 • livretul de familie (original şi copie );
 • decizia de suspendare a contractului de muncă pentru creştere şi îngrijire copil (original sau copie conformată cu originalul de către unitatea emitentă ) sau alte dovezi din care sa rezulte data cu care a fost suspendat contractul indivudual  de muncă pentru concediul de creştere şi îngrijire copil ;
 • stagiul de cotizare de la Casa Judeţeană de Pensii;
 • adeverinţă de venit eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj 2016 şi 2017.
 • extras cont  – opţional;
 • dosar cu şină.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT  

 • N. copii – originale; copie
 • C.I./B.I. – originale; copie
 • Certificat de casatorie – originale; copie
 • Livret de familie – originale; copie
 • Optional extras de cont
 • 1 dosar cu sina

 

ACTE NECESARE  pentru întocmirea dosarului de AJUTOR SOCIAL

 • copie acte identitate pentru membrii familiei;
 • copie certificat căsătorie;
 • copie certificat naştere copii;
 • copie hotărâre judecătorească definitivă privind încredinţarea minorilor/divort;
 • actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsita de capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile;
 • adeverinţă de venit eliberata de Administratia Finatelor Publice Gorj;
 • acte privind veniturile realizate (cupon pensie, somaj, adeverinta cu salariul net, etc);
 • certificat de atestare fiscală eliberat de Directia de Venituri Targu Jiu;
 • certificat agricol privind componenta familiei si veniturile agricole realizate (Camera 4 Primarie);
 • declaraţie notarială în care să se menţioneze că membrii familiei, inclusiv copiii, nu deţin în folosință mai multe locuinţe, nu dețin terenuri care depășesc 1000 m.p. în zona urbană și 2000 m.p. în zona rurală, nu dețin depozite bancare mai mari de 3000 lei;
 • adeverinţă de elev/student;
 • adeverinţă de la A.J.O.F.M.Gorj pentru persoanele apte de munca;
 • 2 dosare de încopciat;
 • alte acte, dupa caz

 

ACTELE  NECESARE  ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

 • acte de identitate soţ, soţie, persoană singură sau părinţi necăsătoriţi şi care locuiesc împreună;
 • certificat căsătorie;
 • certificate de naştere minori aflaţi în întreţinere;
 • certificat deces al unuia dintre părinţi sau după caz hotărâre de încredinţare (definitivă ) a minorilor/divorţ;
 • livret de familie;
 • actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsită de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile;
 • adeverinţe de elev pentru copii şcolarizaţi  sau adeverinţă eliberată de Direcţia pentru Protecţia Copilului Gorj din care să rezulte că copilul nu poate fi înscris în nicio formă de învăţămînt prevăzută de lege în cazul  copiilor  cu handicap grav sau accentuat şi au vârstă şcolară;
 • certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Venituri Tg-Jiu (pentru ambii părinţi);
 • acte privind veniturile realizate, inclusiv adeverinţa de venit (pentru ambii părinţi) eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Tg-Jiu (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat,cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor);
 • declaraţie notarială pentru persoanele care nu realizează niciun venit;
 • certificat agricol privind componenţa familiei şi veniturile agricole realizate (Camera 4 Primărie);
 • carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (copie);
 • 2 dosare (un dos. de încopciat, un dos. de carton, cu şină);
 • alte acte, după caz.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE

 • acte de identitate;
 • certificate de naştere  pt. copii in varsta de pana la 14 ani;
 • adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei;
 • acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor);
 • adeverinţă asociaţie proprietari (nume si prenume persoane luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc ;
 • carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (daca este cazul);
 • act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.);
 • factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale);
 • factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică);
 • dosar.

NOTĂ:

Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în municipiul Târgu Jiu vor prezenta adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală şi Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care la deţin.

Titularul va depune toate documentele precizate in formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură.

Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi nu deţin bunuri menţionate în LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL.

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protective socială în perioada sezonuuli rece, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Anexa nr.3

Anexa nr.4

la Normele metodologice

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)  Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
   1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări
   1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului

 

Documente necesare pentru acordarea tichetelor de grădiniță

I. Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;

b) certificatul de căsătorie;

c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

 

II. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Veniturile realizate de membrii familiei, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

Notă:

De la calculul venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

             În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Pentru situațiile în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută anterior, solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

 

III. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădiniță) unde este înscris copilul.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREȘĂ

 • cerere înscriere;
 • certificat de naștere copil;
 • adeverință de salariu( pentru cel puțin unul din părinți);
 • copie acte identitate părinți( cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul în Târgu Jiu/amândoi să lucreze în Târgu Jiu).

După aprobarea cererii de înscriere, părinții trebuie să prezinte următoarele documente și analize medicale pentru copil:

 • examen coproparazitologic;
 • adeverință cu vaccinările;
 • aviz intrare în colectivitate, valabil 24-48 de ore.

 

CUM PUTETI BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRULUI MAGNOLIA

Serviciul social „ Asistenţă şi suport la domiciliu” cod serviciu 8810 ID – I este înființat prin HCL Municipiului Târgu Jiu nr.120/27.04.2012 și licențiat conform Licenței de funcționare seria LF, Nr. 0000273 emisă de MMFPSPV. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu „ Asistenţă şi suport la domiciliu”este reglementat de:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;
 •  Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,
 • Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale.
 • Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMJS nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, Anexa nr.8.

Îngrijirea persoanelor vârstnice presupune, în principal, acordarea unor servicii de îngrijire personală, respectiv de asistenţă şi suport pentru realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. În scopul menţinerii persoanei vârstnice dependente la domiciliu, în mediul cunoscut de viaţă, o perioadă cât mai lungă posibil, se acordă un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viaţă, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale, asigurării unei vieţi decente şi demne.Componenta de asistență și suport la domiciliu oferă sprijin și suport persoanelor vârstnice care prin condiția lor socială și fizică, precum și a vârstei, sunt izolați la domiciliu, precum și familiilor ce îngrijesc bolnavi, în vederea scăderii gradului de solicitare a acestora. Astfel că, specialiştii acordă următoarele servicii:

 • Servicii de asistență și suport (suport afectiv, consiliere informațională)
 • Servicii de îngrijire pentru activități de bază ale vieții zilnice (ajutor în efectarea igienei personale, ajutor la îmbrăcat/dezbrăcat, ajutor la formarea deprinderilor de igienă la domiciliu, ajutor la efectuarea igienei locuinței, ajutor la deplasarea în interiorul locuinței, utilizarea mijloacelor de comunicare)
 • Servicii de îngrijire pentru activități instrumentale ( ajutor la prepararea hranei și hrănirea beneficiarului, ajutor la efectuarea unor cumpărături necesare alimentației și menajului, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, însoțire la medic și la cumpărarea medicatelor prescrise)
 • Servicii privind recreerea și petrecerea în mod plăcut și util a timpului liber ( însoțire la plimbare, la biserică, însoțire la diferite evenimente culturale ce au loc în municipiul Târgu Jiu, însoțire în excursii)
 • Informare şi consiliere psihologică
 1. Condiții de eligibilitate:

Persoane vârstnice, singure, cu domiciliul în Municipiul Târgu Jiu și se găsesc în una din situațiile următoare:

  • Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (nu au întreţinători legali ca urmare a unui act juridic de înstrăinare a bunurilor şi locuinţei, cu clauză de întreținere).
  • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.
  • Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată.
  • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.
  • Solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu fie încadrată în gradul I de handicap, cu asistent personal, de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Gorj și să nu beneficieze de indemnizație pentru persoane cu handicap grav.
  • Familia nu poate să îi acorde persoanei vârstnice îngrijirea de care are nevoie din motive justificate, aspect constatat ca urmare a procesului de evaluare a situației socio-familiale realizată de personalul de specialitate.
  • Nu suferă de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea personalului cu care intră în contact (tulburări depressive, demenţă, boală Alzheimaer, etc)

În situația în care, persoana evaluată îndeplinește condițiile de eligibilitate, dar la     momentul respectiv nu sunt locuri disponibile, va fi inclusă pe o listă de așteptare urmând a beneficia de serviciile sociale în momentul eliberării unui loc.

 

 1. Documentele necesare înscrierii în Centrul Magnolia pe componenta de asistență și suport la domiciliu:
 • Actele de identitae ale beneficiarului – copie CI /BI
 • Cupon de pensie – copie;
 • Acte medicale: adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticile medicale şi recomandarea îngrijiri la domiciliu; aviz epidemiologic (cu specificarea că nu suferă de boli infecto-contagioase); aviz medic psihiatru că nu este diagnosticat cu demenţă, Alzheimer sau alte boli de natură psihică.
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu are bunuri de valoare în casă.
  Share: